• Artikel 1.1 Deze algemene voorwaarden vormen de basis waarop Studio-Pixels grafische dienstverlening verzorgt voor de opdrachtgever zoals geadverteerd op de website studio-pixels.nl en in andere promotionele middelen.
 • Artikel 1.2 Studio-Pixels behoudt het recht om deze algemene voorwaarden op ieder moment aan te passen en/of aan te vullen naar eigen inzicht. De nieuwe algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van publicatie op de website.
 • Artikel 1.3 Op het moment dat een opdrachtgever gebruikmaakt van de website, een account aanmaakt, een order plaatst of een van de diensten gebruikt, betekent dit dat hij akkoord gaat met de algemene voorwaarden.
 • Artikel 1.4 Door een order te plaatsen geeft de opdrachtgever aan dat hij zich uitsluitend laat leiden door de algemene voorwaarden zoals deze hier zijn weergegeven.
 • Artikel 1.5 Studio-Pixels doet haar best ervoor te zorgen dat alle informatie op de website foutloos en accuraat wordt weergegeven, maar behoudt het recht om de inhoud en de informatie op de website op elk moment aan te passen. Alle informatie op de website wordt aangeboden in de staat waarin Studio-Pixels zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Artikel 2. Dienstverlening

 • Artikel 2.1 Digitale beeldbewerking
  Studio-Pixels werkt op een niet-destructieve manier, met behoud van de originele specificaties van het (de) bestand(en) en voegt haar dienstverlening toe aan het originele bestand, tenzij anders aangegeven (en akkoord bevonden door Studio-Pixels) door de opdrachtgever.
 • Artikel 2.2 Studio-Pixels voert de dienstverlening uit met behulp van de Adobe software en methoden zoals die gebruikelijk zijn in de prepress-industrie.
  • Artikel 2.2.1 De opdrachtgever biedt een grafisch bestand of meerdere bestanden aan via de Image Configurator op Studio-Pixels.nl. De bestandsformaten die standaard worden geaccepteerd zijn: JPEG, PSD, TIFF, PNG en RAW bestanden, met een maximale bestandsgrootte van 50MB.
  • Artikel 2.2.2 Bij het binnenkomen van een opdracht zal Studio-Pixels automatisch de aangeleverde bestanden controleren en de capaciteit bepalen om de opdracht aan te kunnen nemen. Bovendien zal Studio-Pixels de complexiteit welke door de klant is opgegeven, controleren en op juistheid beoordelen. Het systeem zal de opdrachtgever te kennen geven of de opdracht wordt geaccepteerd. Indien er geen acceptatie plaatsvindt, wordt de klant hierover geïnformeerd. De klant wordt hiervan op de hoogte gesteld door middel van een email.
  • Artikel 2.2.3 Orders kunnen worden betaald worden met iDeal, PayPal of creditcard. Alle bedragen zijn in euro’s.
  • Artikel 2.2.4 Studio-Pixels houdt de opdrachtgever via e-mail op de hoogte over de voortgang en laat weten wanneer het eindproduct gereed is in het systeem voor verdere verwerking. De opdracht status is ook te volgen op Mijn Account. Indien gereed zal de opdracht ook vanaf het dashboard kunnen worden gedownload.
 • Artikel 2.3 Studio-Pixels houdt zich het recht voor om een opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren.
 • Artikel 2.4 Levertijden, zoals die staan aangegeven op de website zijn richttijden en Studio-Pixels kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen. Studio-Pixels is ook niet verantwoordelijk voor vertraging veroorzaakt door zaken die buiten de macht van Studio-Pixels liggen. Studio-Pixels zal de opdrachtgever zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van een eventuele vertraging. De betaling blijft verschuldigd aan Studio-Pixels, zelfs als deze haar afspraken omtrent geadverteerde levertijden niet kan nakomen binnen redelijke termijn.
 • Artikel 2.6 Alle prijzen en tarieven zoals deze staan vermeld op de website, kunnen zonder opgaaf of aankondiging worden gewijzigd om prijsstijgingen voor Studio-Pixels te compenseren. Studio-Pixels zal er alles aan doen om eventuele prijsstijgingen duidelijk onder de aandacht te brengen van de opdrachtgever, voordat deze een opdracht plaatst.
 • Artikel 2.7 Studio-Pixels streeft er naar legitieme creditkaarteigenaren en/of mensen die gebruikmaken van de geboden betaalmethodes zoals in artikel 2.2.3 is beschreven te beschermen tegen fraude en oplichting. Studio-Pixels zal daarom altijd aangifte doen bij de relevante autoriteiten als blijkt dat iemand onrechtmatig gebruikmaakt van een betaalmethode.

Artikel 3. Garantie en Aansprakelijkheid

 • Artikel 3.1 De opdrachtgever verklaart dat alle gegevens die aan Studio-Pixels worden aangeboden om een aankoop te doen of een opdracht te plaatsen bij Studio-Pixels juist zijn en dat de tegoeden of middelen om die tegoeden aan te schaffen eigendom van de opdrachtgever zijn. Studio-Pixels houdt zich het recht voor om deze gegevens te controleren, voordat werkzaamheden of de eindproducten worden geleverd.
 • Artikel 3.2 Als het resultaat niet geheel aan de verwachtingen voldoet, zal Studio-Pixels dat, indien zij het met de opdrachtgever eens is, kosteloos opnieuw leveren. Studio-Pixels zal uitsluitend op deze manier tegemoetkomen naar de opdrachtgever toe en zal nooit op een andere manier schadeloosstellen. Studio-Pixels doet dit uitsluitend als blijkt dat de schade is ontstaan door toedoen van Studio-Pixels en accepteert geen enkele aansprakelijkheid als de schade op een andere manier is ontstaan of als de schade is ontstaan ondanks strikte naleving van de instructies van de opdrachtgever.
 • Artikel 3.3 Iedere eis tot schadeloosstelling als gevolg van een defect of foutief bestand, dient binnen 7 dagen bij Studio-Pixels bekend te worden gemaakt. Na deze periode gaat Studio-Pixels ervan uit dat de opdrachtgever de eindproducten accepteert.
 • Artikel 3.4 Studio-Pixels doet alle mogelijke moeite om ervoor te zorgen dat de website te allen tijde toegankelijk blijft. Desondanks kan Studio-Pixels geen garantie geven dat de website continu en foutloos zal werken. Studio-Pixels is niet aansprakelijk indien de website (tijdelijk) niet werkt.
 • Artikel 3.5 Studio-Pixels sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.
 • Artikel 3.6 Het totale maximum aan aansprakelijkheid in relatie tot een geplaatste opdracht zal nooit meer bedragen dan de waarde van de opdracht of het bedrag betaald aan Studio-Pixels in relatie tot de opdracht. Niets in deze voorwaarden kan worden geïnterpreteerd als een uitzondering op de aansprakelijkheid zoals geformuleerd in artikel 3 en verder.
 • Artikel 3.7 Het eindproduct, een verwerkt bestand, zal tot 14 dagen na de upload-dag, bereikbaar blijven om te downloaden door de opdrachtgever. Studio-Pixels is niet aansprakelijk voor enige oorzaak die het downloaden vertraagt of onmogelijk maakt. Specifiek voorbeeld is een vertraagde e-mailafhandeling aan de zijde van een opdrachtgever of het niet opmerken/ontvangen van een Studio-Pixels notificatiebericht als gevolg van spamfiltering.

Artikel 4. Eigendomsrecht

 • Artikel 4.1 De opdrachtgever verklaart dat opdrachtgever of gemachtigde is geautoriseerd om Studio-Pixels opdrachten en de daartoe behorende grafische bestanden te verstrekken. De opdrachtgever garandeert dat de door hem aangeboden opdrachten en daartoe behorende grafische bestanden respectievelijk de verwerking, bewerking of reproductie daarvan geen inbreuk maken op (intellectuele) (eigendoms-)rechten van derden, dan wel in strijd zijn met enig wettelijk voorschrift, de openbare orde, de goede zeden of met hetgeen verder volgens regels van ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt en de opdrachtgever vrijwaart Studio-Pixels volledig tegen alle mogelijke aanspraken ter zake.
 • Artikel 4.2 De naam Studio-Pixels is geregistreerd als merknaam van Studio-Pixels en mag niet gebruikt worden zonder daar vooraf schriftelijke goedkeuring voor ontvangen te hebben. Alle andere merknamen die gebruikt worden op de website zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.
 • Artikel 4.3 Na betaling en vervolgens het downloaden van het eindproduct betreffende de opdracht, zal Studio-Pixels automatisch het eigendomsrecht overdragen aan de opdrachtgever. Zolang er geen betaling heeft plaatsgevonden, blijven de rechten in handen van Studio-Pixels.

Artikel 5. Privacyverklaring

 • Artikel 5.1 Voordat de eerste opdracht geplaatst wordt, moet de opdrachtgever zich registreren met zijn (bedrijfs-)naam, e-mailadres en andere persoonlijke en/of zakelijke gegevens, die voor Studio-Pixels nodig zijn om de opdrachten goed te kunnen verwerken.
 • Artikel 5.2 Studio-Pixels gebruikt deze gegevens uitsluitend voor correspondentie, ondersteuning met betrekking tot de opdrachten en om marketingactiviteiten en nieuwsbrieven omtrent Studio-Pixels te communiceren. De opdrachtgever kan zich altijd afmelden door een e-mail te sturen naar info@studio-pixels.nl.
 • Artikel 5.3 Alle gegevens die de opdrachtgever verstrekt aan Studio-Pixels worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor eigen doeleinden. Studio-Pixels zal de gegevens nooit aan derden verkopen of overdragen, met uitzondering van bedrijfsmatige zaken.

Artikel 6. Veiligheid

 • Artikel 6.1 De opdrachtgever verklaart verantwoordelijk te zijn voor de beveiliging van zijn computersystemen, hardware, software en bestanden of die van derde partijen die toegang hebben tot zijn computersystemen. Verder verklaart de opdrachtgever verantwoordelijk te zijn voor het virus vrij, worm vrij, Trojan vrij of anderszins vrij te zijn van kwaadaardige codes van de bestanden die hij uploadt naar of downloadt van de website.
 • Artikel 6.2 Studio-Pixels zal adequate beveiligingsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat ongeautoriseerde partijen geen toegang hebben tot de gegevens die elektronisch naar haar of de website of vanuit haar of de website worden verzonden. Desondanks kan Studio-Pixels dit niet garanderen en is dus niet aansprakelijk als het wel gebeurt. Hieruit volgende accepteert de opdrachtgever het risico dat ongeautoriseerde partijen mogelijk toch gegevens onderscheppen of gebruiken.
 • Artikel 6.3 Studio-Pixels gebruikt cookies om gebruikers van de website te registreren en om de website te personaliseren voor deze gebruikers. Studio-Pixels verzamelt gebruikersinformatie om het mogelijk te maken de diensten en producten uit te voeren.

Artikel 7. Verboden

Het is verboden om:

 • Artikel 7.1 Het proberen toegang te verkrijgen tot, aanpassen van of gebruikmaken van niet-openbare gedeelten van het computersysteem van Studio-Pixels of diens toeleveranciers en partners.
 • Artikel 7.2 Het proberen, aftasten, onderzoeken van de zwakke punten van het computersysteem van Studio-Pixels, haar netwerk of het omzeilen van de toegangscontrole en beveiligingsmaatregelen.
 • Artikel 7.3 Het proberen te ontcijferen, ontleden, demonteren van enig stuk of van of het gehele systeem van Studio-Pixels, benodigd om de diensten te leveren.
 • Artikel 7.4 Het proberen zich in te mengen met de toegangscontrole van iedere gebruiker, gastheer, netwerk, inclusief, maar niet uitsluitend, door een virus te versturen of het overladen, overstromen, spammen of het met e-mail bombarderen van Studio-Pixels.
 • Artikel 7.5 Zich voor te doen als iemand anders of voor te doen als verbonden te zijn aan een bedrijf of organisatie, terwijl dit niet het geval is.

Artikel 8. Vertrouwelijkheid

 • Artikel 8.1 Beide partijen komen overeen dat alle informatie van vertrouwelijke aard (inclusief bedrijfsgeheimen en informatie met een zakelijk belang) die door de ene partij openbaar wordt gemaakt aan de andere partij, niet gebruikt mag worden voor eigen gebruik of voor openbaarmaking, zonder daar vooraf schriftelijke toestemming voor te hebben ontvangen. Uitzondering hierop is informatie die bekend staat als openbare informatie.

Artikel 9. Overige

 • Artikel 9.1 Studio-Pixels zal persoonlijke en zakelijke gegevens nooit doorgeven aan derden, zonder daarvoor vooraf toestemming voor te vragen. Studio-Pixels gebruikt de vergaarde informatie uitsluitend voor eigen promotie en marketingdoeleinden en voor het uitvoeren van opdrachten.
 • Artikel 9.2 Rechten en plichten zoals deze zijn omschreven in de algemene voorwaarden zijn uitsluitend bedoeld voor de opdrachtgever en kunnen niet worden overgedragen aan derde partijen.
 • Artikel 9.3 Indien een bepaling uit de algemene voorwaarden volgens een uitspraak van een rechtbank nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan.
 • Artikel 9.4 Geen van beide partijen zal aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het breken van de algemene voorwaarden, indien sprake is van overmacht.
 • Artikel 9.5 Uitspraken door de rechter gedaan op een bepaald punt uit de algemene voorwaarden geven geen recht om deze uitspraken ook toe te passen op volgende overtredingen van hetzelfde punt of een ander punt uit de algemene voorwaarden.
 • Artikel 9.6 Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De opdrachtgever verklaart de uitspraken van de daartoe bevoegde Nederlandse rechtbank te accepteren.

Artikel 10. Geschil

 • Artikel 10.1 In het geval van een geschil tussen de opdrachtgever en Studio-Pixels, zal Studio-Pixels een onafhankelijk oordeel vragen aan een door Studio-Pixels aan te wijzen expert over de vraag of een grafisch bestand correct verwerkt is of dat het opnieuw moet worden verwerkt. In het geval dat de expert besluit dat het bestand opnieuw moet worden verwerkt, zal Studio-Pixels dat kosteloos opnieuw verwerken. In het geval dat de expert besluit dat het bestand correct verwerkt is, dan blijft de betalingsverplichting bestaan.